Ban Đại Diện Khoa Cơ Khí

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  ĐỖ PHƯỚC TỐNG 

Khoá: CK-80

Khoa: Cơ khí 

Chủ tịch HĐTV CTy Cơ Khí Duy Khanh

Email: dophuoctong@gmail.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  NGUYỄN THANH TÙNG

Khoá: CK-96

Khoa: Cơ khí 

Giám đốc Cty TNHH Máy thực phẩm Cơ khí 96

Email: tungck96@yahoo.com.vn 

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  TRẦN ANH SƠN

Khoá: CK-97

Khoa: Cơ khí 

Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: tason@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  NGUYỄN QUỐC TRẤN

Khoá: CK-99

Khoa: Cơ khí 

Trưởng Bộ phận Cty QT Plastic

Email: quoctran.nguyen@outlook.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  TRẦN VĂN LÀNH

Khoá: CK-92

Khoa: Cơ khí  

Giám đốc Cty TNHH TM&SX Bảo Hân 

Email: quockhai@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  TRỊNH HỮU TƯỜNG

Khoá: CK-84

Khoa: Cơ khí 

Giám đốc APS Corporation

Email: tuong.trinh@aps.com.vn

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  NGUYỄN AN KHANG

Khoá: CK-94

Khoa: Cơ khí 

Phó Giám đốc Cty TNHH Khuôn Chính Xác Duy Tân

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Email: an.khang@outlook.com

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  LƯU THANH TÙNG

Khoá: CK-89

Khoa: Cơ khí 

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật xây dựng và Nâng chuyển ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: ttluu@hcmut.edu.vn