Ban Đại Diện Khoa Địa Chất và Dầu Khí

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  NGUYỄN SƠN

Khoá: DC-81

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Giám đốc Cty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản

Email: geosimco87@yahoo.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  TRẦN NHƯ HUY

Khoá: DC-86

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Giám đốc dự án Tổng công ty thăm dò dầu khí PVEP

Email: nhuhuy@gmail.com 

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  ĐÀO HỒNG HẢI

Khoá: DC-2005

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Phó Trưởng Khoa Khoa Kỹ Thuật Địa chất và Dầu khí ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: dhhai@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  NGUYỄN HỮU SƠN

Khoá: DC-96

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Phó Giám đốc BK Techs

Email: sonbktechs@gmail.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÙI THANH VÂN

Khoá: DC-95

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Tổng Giám đốc Cty PDV Training

Email: vanbt2012@gmail.com

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  HOÀNG TRỌNG QUANG

Khoá: DC-93

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Chủ tịch Công đoàn khoa Địa chất và Dầu khí ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: htquang@hcmut.edu.vn 

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  TẠ CÔNG THANH VINH

Khoá: DC-2003

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần FECON

Email: vinhtc@fecon.com.vn

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  PHẠM ĐÌNH BẢO

Khoá: DC-81

Khoa: Kỹ Thuật Địa Chất Và Dầu Khí

Giám đôc Cty Cổ phần Đầu tư và Khai khoáng Núi Cao

Email: ktbachkhoa@live.com