Ban Đại Diện Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  LÊ THÀNH NHƠN

Khoá: XD-80

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Chủ tịch HĐTV CTy Cổ phần Địa ốc 11-RES11

Email: lethanhnhon1961@gmail.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  PHẠM ANH TUẤN

Khoá: XD-90

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Tổng Giám đốc Cty TTAD

Email: ttad.tuan@gmail.com

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  LƯU XUÂN LỘC

Khoá: XD-96

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

 

Email: lxloc@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  NGUYỄN DUY VŨ

Khoá: XD-92

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Giám đốc TT Reactec

Email: vu.reactec@gmail.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  NGUYỄN ANH TÚ

Khoá: XD-96

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Giám đốc Cty Xây dựng Phú Sĩ

Email: vu.reactec@gmail.com

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  ĐỖ NGUYÊN KÝ

Khoá: XD

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Giám đốc Cty Khang Nam 

Email: nguyenky@fujita.com.vn

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  HUỲNH ANH HUÂN

Khoá: XD-88

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Chủ tịch Cty Ecogreen

Email: eco.nat.vn@gmail.com

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  PHAN HỮU DUY QUỐC

Khoá: XD-91

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Phó Trưởng Đại diện Shimizu tại Việt Nam

Email: quoc.phanhuuduy@shimz.biz