Ban Đại Diện Khoa Quản Lý Công Nghiệp

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  NGUYỄN TRUNG THÀNH

Khoá: QL-2000

Khoa: Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác: Phó Tổng Giám đốc MekongOne

Email: thanh.nguyen@mekongmedia.com.vn

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  NGUYỄN THANH SƠN

Khoá: MBA-MCI

Khoa: Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác: Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Incom

Email: ntson@incom.vn

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  TRẦN DUY THANH

Khoá: QL-93

Khoa:Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác:Phó Trưởng khoa Khoa Quản lý Công nghiệp ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: tdthanh@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  NGUYỄN XUÂN THỜI

Khoá: MBA-MSM

Khoa: Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác: Chủ tịch HĐQT Cty tư vấn du học UE

Email: thoiunitededu@gmail.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  PHẠM ĐỨC KỲ

Khoá: MBA-2007

Khoa: Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác: Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp-Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN-VNPT

Email: phamducky@mbavn.org

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  BÙI HUY HẢI BÍCH

Khoá: QL-2001

Khoa: Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác: Giảng viên ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: bhhbich@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  NGUYỄN THỊ HÀ

Khoá: QL-99

Khoa: Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác: Trưởng Phòng Kinh doanh Bình Minh Land

Email: milkywaysim@yahoo.com

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  NGUYỄN THỂ HÀ

Khoá: QL-1987

Khoa: Khoa Quản lý Công nghiệp

Đơn vị công tác: Viện trưởng Viện Công nghệ Cty Bùi Văn Ngọ

Email: thehatvdt@gmail.com