Ban Đại Diện Trung Tâm Đào Tạo Bảo Dưỡng Công Nghiệp

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  NGUYỄN XUÂN PHÚC

Khoá: IUT-98

Khoa: Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp

Đơn vị công tác: Trưởng Phòng Kinh doanh Cty Cổ phần Kỹ thuật Rinova

Email: nxphuc80@gmail.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  LÊ HOÀNG THIỆN

Khoá: IUT-97

Khoa: Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp

Đơn vị công tác: Giảng viên ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: lehoangthien@hcmut.edu.vn

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  NGUYỄN THÀNH TRƯƠNG

Khoá: CK-98

Khoa: Khoa Cơ khí

Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: thtruong@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  LÊ VĂN DIỄN

Khoá: IUT-2003

Khoa: Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty TNHH Kỹ thuật Điện tự động Phu Duy

Email: dienlv@phuduy.com.vn

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  NGUYỄN HỮU THÀNH

Khoá: IUT-2004

Khoa: Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty TNHH Công nghiệp Tâm Nguyên

Email: tamnguyen.ivn@gmail.com

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  LÊ DUY KHÁNH

Khoá: IUT-1999

Khoa: Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty TNHH SX DV & TM Lực Cường

Email: luccuongco@gmail.com

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  LÊ THỊ NGUYỆT MINH

Khoá: IUT-2001

Khoa: Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty CDL Hoàn Cầu Gloree

Email: ltnminh@hoancaugloree.com.vn

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  ĐẶNG ANH DUY

Khoá: IUT-98

Khoa: Trung tâm Đào tạo và Bảo dưỡng Công nghiệp

Đơn vị công tác: Trợ lý giáo vụ trường Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM 

Email: aduy@hcmut.edu.vn